Home   

Mathilde Waslander Makelaardij

Zoek meer

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Mathilde Waslander Makelaardij eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Mathilde Waslander Makelaardij, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Mathilde Waslander Makelaardij te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Mathilde Waslander Makelaardij geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Mathilde Waslander Makelaardij sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor

De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Mathilde Waslander Makelaardij geplaatste gegevens en infomatie, waaronder de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdenden met het bezoek van de website(s),of het(tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s). Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Mathilde Waslander Makelaardij zijn

De Mathilde Waslander Makelaardij – website kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Mathilde Waslander Makelaardij heeft geen zeggenschap over die sites. Mathilde Waslander Makelaardij is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Mathilde Waslander Makelaardij zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Mathilde Waslander Makelaardij behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Mathilde Waslander Makelaardij de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Mathilde Waslander Makelaardij – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.